Avaintaidot 2000-luvulla

Kirjoittaja: 

Anette Lundström, Jyväskylän yliopisto, Agora Ceter Projektitutkija
Kuva: Anette Lundström

Yhteiskunta muuttuu, ja sen myötä työelämässä tarvittava osaaminen. Oppilailla tulee työelämään siirtyessään olla valmiudet jatkuvasti omaksua, tuottaa ja arvioida uutta tietoa sekä taitoja yhteistyöhön ja yhteisölliseen tiedonrakentamiseen.

Tulevaisuudessa työelämään siirtyviltä oppilailta vaaditaan oppiainerajat ylittävää osaamista, 2000-luvun taitoja, jotka poikkeavat merkittävästi perinteisistä sisältöön perustuvista lähestymistavoista. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat vuonna 2006 määritelleet seuraavat 8 avaintaitoa, joiden uskotaan tulevan yhä tärkeämmiksi tulevaisuudessa elinikäisen oppimisen näkökulmasta:

 1. viestintä äidinkielellä
 2. viestintä vierailla kielillä
 3. matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla
 4. digitaaliset taidot
 5. oppimaan oppiminen
 6. sosiaaliset taidot ja kansalaistaidot
 7. aloitekyky ja yritteliäisyys
 8. kulttuurin tuntemus ja ilmaisumuodot

2000-luvun avaintaitojen opettaminen ja arviointi 

Perinteinen tietämys ja perustaidot ovat välttämättömiä, mutta ne eivät yksin riitä täyttämään nyky-yhteiskunnan vaatimuksia yhä kilpailuhenkisemmässä maailmantaloudessa. Niinpä monet Euroopan maat ovat jo ryhtyneet toimiin sisällyttääkseen avaintaitojen kehittämisen opetussuunnitelmiinsa. Suomen valmisteilla olevassa perusopetuksen opetussuunnitelmassa avaintaidot ovat mukana nimellä laaja-alaisen osaamisen taidot.

Elinikäisten avaintaitojen kautta pyritään osaltaan turvamaan tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta ja estämään eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Niiden tavoitteena on edistää demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän elämäntavan edellyttämää osaamista. Toisaalta avaintaidot liittyvät ajattelun ja oppimisen taitoihin eli kykyyn hankkia, tuottaa ja arvioida tietoa. Kaikki avaintaidot korostavat kriittistä ajattelua, luovuutta, aloitteellisuutta, ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa.

Avaintaitojen ottaminen osaksi opetusta edellyttää koulukulttuurin muutosta sekä oppiainerajat ylittäviä opetuskokonaisuuksia, jotka toteutetaan parhaimmillaan yhteistyössä koulun ulkopuolisten toimijoiden, kuten yliopistojen, yhteisöjen ja toisten koulujen kanssa. Yhä enemmän on kiinnitettävä myös huomiota erilasiin sekä sisäisiin että ulkoisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat oppijan kykyyn omaksua tietoa sekä soveltaa sitä koulumaailman ulkopuolella.

Miten 2000-luvun taitoja voidaan opettaa ja arvioida?

Suomi on pärjännyt loistavasti kansainvälisissä PISA-vertailuissa, mutta oppilaiden koulutyytyväisyys on heikkoa, ja motivaatio kadonnut. Yhtenä syynä tähän voidaan pitää koulun etääntymistä lasten ja nuorten elämästä. 2000-luvun taitojen opettamisella pyritään kuromaan umpeen tätä oppilaiden arjen ja koulun välistä kuilua.

Interaktiivisessa oppimisympäristössä käytännön läheisten tehtävien suorittamista pidetään parhaana tapana kehittää useita eri avaintaitoja samanaikaisesti. Yhteistyötä ja monitieteisyyttä tukevat teknologiset ympäristöt eivät kuitenkaan yksistään riitä. Puitteiden lisäksi huomiota on kiinnitettävä itse toimintaan: oppimisen oikea-aikainen tukemiseen ja oppijoiden mahdollisuuksiin kehittää omia taitojaan itsenäisesti.

Kokonaisvaltaisen kuvan saaminen opiskelijan taidoista edellyttää useiden erilaisten arviointimenetelmien käytön rinnakkain. 2000-luvun avaintaitojen kehittymistä voidaankin arvioida käyttämällä esimerkiksi asennetestejä, verkkoarviointia, taitoperustaista arviointia sekä vertais- ja itsearviointia samanaikaisesti.

Lisätietoja:

http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/keyconet
Anette Lundström, Jyväskylän yliopisto, Agora Ceter Projektitutkija, anette.lundstrom@jyu.fi
 

Haluatko kehittää omaa osaamistasi 2000-luvun taidoista? Competences for 21st century schools -verkkokurssi opettajille

KeyCoNet-projekti on eurooppalainen opetusalan verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja analysoida avaintaitoja perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Projektin tärkeimpänä tehtävänä on laatia suosituksia avaintaitojen opettamiseen liittyvistä toimintalinjoista ja -tavoista eurooppalaisissa kouluissa. Suositukset julkaistaan loppuvuonna 2014.

KeyCoNet järjestää yhdessä European School Net -verkoston kanssa marras-joulukuussa 2014 opettajille ja kouluttajille suunnatun verkkokurssin, jonka tavoitteena on levittää tietämystä avaintaidoista sekä niiden merkityksestä opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Competences for 21st century schools -verkkokurssi tarjoaa opettajille mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan 2000-luvun taitojen opetus- ja arviointimenetelmiin liittyen.

Kurssin aikana käydään läpi erilaisia haasteita ja ongelmia, joita taitoperustaisen opetuksen järjestämiseen liittyy. Lisäksi kurssi tarjoaa opettajille konkreettisia vinkkejä projektioppimisen toteutukseen, käytännöllisen opetusmetodin taitopohjaiseen oppimisen toteuttamiseen sekä arviointiin. Kurssin opetuskieli on englanti ja opetus on maksutonta.

Kurssi on jaettu 3 moduuliin. Jokaisen moduulin lopussa vastataan kyselyyn, ja onnistuneesti suoritetuista kyselyistä ansaitsee eBadge-merkin. Kurssisuoritukseen, digitaaliseen sertifikaattiin, vaaditaan kaikkien kolmen moduulikyselyn suorittamista hyväksytysti.

Moduuli 1: Introducing Competences for 21st Century Schools syventää tietämystäsi elinikäisten avaintaitojen merkityksestä ja määritelmästä kansainvälisessä viitekehyksessä esittelemällä esimerkkejä ympäri Eurooppaa liittyen avaintaitojen opettamisen käytänteisiin ja arviointiin.

Moduuli 2: Project Based Learning lähestyy avaintaitoja käytännöllisesti esittelemällä tekniikoita eri taitoihin ja oppiaineisiin liittyen, joiden avulla projektioppimista voidaan toteuttaa omassa opetuksessa oppilaiden taitojen kehittymisen näkökulmasta. Erityisesti keskitytään siihen, miten oppilaiden yhteistoiminnallisia ongelmanratkaisutaitoja voidaan kehittää projektioppimisen keinoin.

Moduuli 3: Assessing Key Competences keskittyy avaintaitojen arviointimenetelmiin ja niiden soveltamiseen omassa opetuksessa. Irlantilainen tapaustutkimus tarjoaa inspiroivan esimerkin siitä, kuinka taitoperustainen arviointi voidaan toteuttaa matematiikan opetuksessa. Moduuli antaa myös mahdollisuuden oppia lisää edellisessä moduulissa esitellyn yhteistoiminnallisen ongelmanratkaisun arvioinnista.

 • Kurssin ajankohta: 17.11. - 12.12.2014 (kurssille voi rekisteröityä milloin tahansa kurssin aikana)
 • Rekisteröidy: www.europeanschoolnetacademy.eu/web/keyconet
 • Arvioitu työaika: 2-3 tuntia/viikko
 • Hinta: ilmainen
 • Kieli: englanti
 • Suoritus: digitaalinen sertifikaatti osallistumisesta
 • Jaa/Seuraa: #21skillscourse, LinkedIn group on key competences in school education

 

Tags: 

Lisää eDimensiossa

Dimensio 6/2018 , 11. joulukuu 2018 - 20:19
Dimensio 5/2018 , 24. lokakuu 2018 - 9:13
Millennium-palkinto Suomeen , 7. syyskuu 2018 - 10:21
Dimensio 4/2018 , 23. elokuu 2018 - 9:00
MAOL olemme me , 6. toukokuu 2018 - 15:16
Vuoden 2018 opettaja: Stadionilla jyrää , 6. toukokuu 2018 - 15:00
Dimensio 3/2018 , 6. toukokuu 2018 - 14:52
Luovuus, koulu ja matematiikka , 10. maaliskuu 2018 - 14:37
Teknologiateollisuus tutuksi , 10. maaliskuu 2018 - 12:16
Dimensio 2/2018 , 10. maaliskuu 2018 - 11:03
Faces of Women in Mathematics , 10. maaliskuu 2018 - 10:00
Luovuus matematiikassa , 11. helmikuu 2018 - 10:21
Kuka saa tuntea matematiikan ilon? , 11. helmikuu 2018 - 9:31
Analogiamalli sähköoppiin , 3. helmikuu 2018 - 9:30
Helsingin kerho 90 vuotta , 3. helmikuu 2018 - 9:20
Dimensio 1/2018 , 3. helmikuu 2018 - 9:00
Vuoden 2017 opettaja: Vesi, wasser, eau, voda , 19. marraskuu 2017 - 9:57
Dimensio 6/2017 , 19. marraskuu 2017 - 9:01
Opettaja artikkelin kirjoittajana , 16. marraskuu 2017 - 9:36
Dimensio 5/2017 , 29. lokakuu 2017 - 9:16
Laskukone vauvan aivoissa , 16. elokuu 2017 - 9:00
Mihin matematiikkaa tarvitaan , 16. elokuu 2017 - 9:00
Dimensio 4/2017 , 16. elokuu 2017 - 1:00
Dimensio 3/2017 , 23. huhtikuu 2017 - 9:00
Eurajoen vesitornin Foucault’n heiluri , 22. huhtikuu 2017 - 9:00
Historiaa, fysiikkaa ja fysiikan historiaa , 2. huhtikuu 2017 - 9:00
Dimensio 2/2017 , 31. maaliskuu 2017 - 9:00
Erään matematiikan vihaajan tunnustuksia , 2. helmikuu 2017 - 9:00